INFO OM FUGLEINFLUENSASITUASJONEN 2021/2022

PORTFORBUD - Mattilsynets nettsider:

I november 2021 ble det påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på verpehøns på to nabogårder i Klepp kommune i Rogaland. Det ble samtidig påvist smitte hos ville fugler i samme område. 

For å hindre videre smittespredning til andre fjørfe har Mattilsynet satt i verk tiltak:

 • Portforbud: Det er portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i 15 kommuner i Rogaland. Det betyr også at det er forbudt å avholde markeder, skuer, utstillinger eller kulturelle arrangementer der fjørfe eller andre fugler i fangenskap samles. 

  Les mer:  Portforbud for fjørfe i Rogaland
   
 • Jaktforbud: Det er jaktforbud på fugl i de samme 15 kommunene i Rogaland som har portforbud. Det er også restriksjoner på transport av skutt fuglevilt. 

  Les mer: Informasjon til jegere om fugleinfluensa og jaktforbud i Rogaland

 

Forebyggende tiltak er fortsatt viktig

Selv om sonene er opphevet, er godt smittevern fortsatt viktig for å hindre smitte inn i besetningen din. Det kan finnes smitte hos ville fugler i hele Norge.

Husk å ha gode smitteforebyggende tiltak for både deg selv og andre som skal inn i fjørfeholdet ditt. Fjørfeholdere har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene.

Det er viktig at alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap har lav terskel for å melde fra ved mistanke om fugleinfluensa. 

Tegn på fugleinfluensa er økt dødelighet, nedsatt produksjon, og nedsatt fôr- og vannopptak.

Meld fra til Mattilsynet om døde villfugler

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist hos ville fugler i Norge for første gang høsten 2020. Siden den gang her det blitt gjort flere påvisninger rundt om i landet.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet (tlf. 22 40 00 00) ved funn av sjuke eller døde fugler.

Lav smitterisiko for mennesker

Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker, og smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav. Det er trygt å spise egg og kyllingkjøtt som du har kjøpt.

 

Sonene i Rogaland er opphevet

Opprettelse av soner i forbindelse med bekjempelse av høypatogen fugleinfluensa er et krav i EØS-regelverket. Hensikten er å hindre smitte til flere områder og dermed redusere konsekvensene av et utbrudd.

Oppheving av soner forutsetter at alle tiltak i regelverket (bl.a. avlivning, vask, desinfeksjon, tilsyn med alle fjørfehold og overvåkning) er gjennomført, og at ingen nye utbrudd oppstår i sonene.

I forbindelse med utbrudd av fugleinfluensa i Rogaland i november 2021 ble  

 • risikosonen (3 km)opphevet og innlemmet i observasjonssonen den 15. desember 2021.
   
 • observasjonssonen (10km)ble opphevet 24. desember 2021.

ESA (EFTA sitt overvåkingsorgan) fattet et beskyttelsesvedtak mot Norge, som bekrefter omfanget og varigheten av sonene. Les mer om dette her.